Warszawski Klub Wodniaków PTTK

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Informacje Klubowe / Regulamin Klubu

Regulamin Klubu

Email Drukuj PDF

Regulamin Warszawskiego Klubu Wodniaków Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Stanisława Gabryszewskiego

ROZDZIAŁ  I
Postanowienia ogólne, organizacja Warszawskiego Klubu Wodniaków PTTK

§ 1

Regulamin Warszawskiego Klubu Wodniaków PTTK im.Stanisława Gabryszewskiego, zwanego dalej WKW, określa szczegółowe zadania i zasady działania WKW, tryb wyborów jego władz, oraz ich kompetencje i zakres odpowiedzialności.

§ 2

 1. WKW jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK Warszawa – Śródmieście,  zwanego dalej Oddziałem.
 2. WKW nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału.

§ 3

WKW działa na podstawie decyzji Zarządu Głównego PTTK z roku 1953.

§ 4

WKW używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w Art.5 Statutu PTTK.

§ 5

 1. WKW  PTTK działa pod imieniem założyciela i wieloletniego kierownika Klubu, Stanisława Gabryszewskiego.
 2. WKW i jego członkowie, niezależnie od odznaki organizacyjnej PTTK o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu, mogą używać dodatkowych oznaczeń organizacyjnych, to jest: flagi, proporce, plakietki, znaczki itp. Barwa, kształt, wielkość i inne cechy oznaczeń WKW określone są w odrębnym Regulaminie Znaków WKW.
 3. Nazwa WKW, wzór dodatkowych oznaczeń organizacyjnych o których mowa w pkt.1 i 2 podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału na wniosek Walnego Zebrania WKW.
 4. Wszelkie zmiany dotyczące nazwy WKW, oraz oznak klubowych mogą być wprowadzone po uprzednim zatwierdzeniu przez Walne Zebranie WKW.

§ 6

 1. WKW używa pieczęci prostokątnej podłużnej o następującej treści:
 2. POLSKIE TOWARZYSTWO
  TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
  ODDZIAŁ STOŁECZNY
  WARSZAWSKI KLUB WODNIAKÓW
  im. Stanisława Gabryszewskiego
  03 –994 Warszawa  Wał Miedzeszyński 295
  NIP 526-000-19-44, Regon 010274190

 3. WKW posługuje się drukami i pieczęciami zatwierdzonymi przez Zarząd Oddziału.
 4. Lokal będący siedzibą władz WKW, bądź inny lokal użytkowany przez WKW, oznaczony jest prostokątnym szyldem lub wywieszką w kolorze zielonym, zawierającym w górnym lewym rogu znak organizacyjny PTTK oraz napis białymi literami o treści jak na pieczęci o której mowa powyżej w pkt.1, z pominięciem adresu i kodu pocztowego.

ROZDZIAŁ  II
Cele i zadania Warszawskiego Klubu Wodniaków PTTK
§ 7

WKW realizuje cele i zadania  PTTK określone w Rozdziale II Statutu PTTK oraz w Statucie Oddziału.

§ 8

 1. Zadaniem WKW jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie turystyki  i sportów wodnych, a w szczególności:
  1. Umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszanie się w PTTK oraz podnoszenie ich kwalifikacji w dziedzinie turystyki i sportów wodnych, a także umożliwianie korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form działalności PTTK.
  2. Pomoc w zdobywaniu odznak TOK i ŻOT
  3. Informowanie o spływach, rejsach, regatach, zawodach i szkoleniach organizowanych przez jednostki PTTK oraz inne organizacje
  4. Pomoc w zakresie budowy, konserwowania i remontowania sprzętu pływającego, bezpiecznego przechowywania sprzętu pływającego, jego wyposażenia i innego rodzaju mienia ruchomego przechowywanego czasowo na terenie WKW za zgodą jego władz.
 2. Poza zadaniami, o których mowa w pkt.1, WKW za zgodą Zarządu Oddziału pełni dodatkowo funkcje Komisji Oddziałowej.

§ 9

 1. W ramach WKW działają sekcje specjalistyczne tworzone według dyscyplin turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, zgodnie z zainteresowaniami jego członków.
 2. W ramach WKW mogą być tworzone zespoły dla realizacji zadań powierzonych przez Zarząd WKW, a także Zarząd Oddziału.

ROZDZIAŁ  III
Członkowie WKW  PTTK, ich prawa i obowiązki
§ 10

Członkiem zwyczajnym WKW może być każdy, kto spełnia warunki określone w rozdziale III  Regulaminu Wzorcowego Oddziału Stołecznego PTTK, to jest:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczona zdolność do czynności prawnych,
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

§ 11

 1. Członkostwo zwyczajne WKW PTTK powstaje na podstawie uchwały Zarządu Klubu po upływie 24 miesięcznego okresu kandydackiego, rozpoczynającego się od dnia  złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej podpisanej przez wstępującego, Komandora sekcji i Kierownika WKW, oraz wniesienia opłaty wstępnej.
 2. Uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków WKW podejmowana jest po otrzymaniu pisemnej informacji od Komandora sekcji, do której ma być przyjęty kandydat.
 3. Członków WKW i kandydatów na członków WKW obowiązuje terminowe wnoszenie opłat za korzystanie z terenu i infrastruktury Klubu w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym wykazem opłat.
 4. Obowiązują następujące terminy wnoszenia opłat członkowskich:
  1. Składki PTTK opłacane są jeden raz w roku z terminem do 15 lutego
  2. Składki WKW opłacane są kwartalnie, nie później niż w następujących terminach:
   1. za kwartał I do dnia 15 lutego,
   2. za kwartał II do dnia 15 maja,
   3. za kwartał III do dnia 15 sierpnia,
   4. za kwartał IV do dnia 15 listopada odpowiednio każdego roku obrachunkowego.
  3. Przed wodowaniem łodzi lub wywiezieniem sprzętu z terenu klubu należy opłacić wszystkie należne składki WKW łącznie z bieżącym kwartałem.
  4. Członkowie reguralnie opłacający składki w latach poprzednich mogą uzyskać zgodę Zarządu na dokonywanie wpłat składek w innych terminach, nie późniejszych niż odpowiednio ostatni dzień każdego kwartału. W tym celu należy złożyć w Biurze WKW wniosek nie później niź na 15 dni przed regulaminowym terminem płatności.
  5. Zwrot kosztów zużycia na własne potrzeby energii elektrycznej nalicza się na podstawie odczytów liczników dokonywanych nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.
 5. Opóżnienia w płatnościach składek oraz zwrotu kosztów za energię elektryczną powoduje obowiązkowe doliczanie odsetek w wysokości 20 % zaległości w stosunku rocznym.

§ 12

Zarząd WKW może przyjmować członków zwyczajnych PTTK bez względu na ich formalną przynależność do środowiska w którym działają.

§ 13

WKW zrzesza członków zwyczajnych Oddziału Stołecznego PTTK opłacających w nim roczną składkę członkowską PTTK, oraz dodatkową składkę klubową, a także członków zwyczajnych
z innych Oddziałów PTTK, którzy swą przynależność do WKW potwierdzają poprzez opłacanie tylko składki klubowej.

§ 14

Członkostwo zwyczajne w WKW dokumentowane jest:

 1. Legitymacją członka PTTK z wklejonym do niej specjalnym znaczkiem stanowiącym potwierdzenie opłacenia składki członka PTTK oraz legitymacją WKW.
 2. Przynależność do WKW członków zwyczajnych PTTK z innych Oddziałów PTTK dokumentowana jest w oparciu o zasady ustalone przez Zarząd Oddziału, w uzgodnieniu
  z Zarządem WKW.

§ 15

Członek zwyczajny WKW PTTK ma prawo do przeniesienia się do innego Koła lub Klubu PTTK, a także do innego Oddziału PTTK, z zachowaniem ciągłości przynależności do PTTK.

§ 16

 1. Członek zwyczajny WKW PTTK ma prawo:
  a)    wybierać i być wybieranym do władz PTTK a w szczególności do władz WKW
  b)    zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK a w szczególności dotyczące  WKW
  c)    brać udział w działalności, oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK
  d)    nosić odznakę organizacyjne WKW oraz PTTK
 2. Uprawnienia o których mowa w pkt.1 członek zwyczajny WKW PTTK może realizować w różnych jednostkach organizacyjnych PTTK, z wyjątkiem uprawnień w odniesieniu do władz Oddziału.
 3. Małoletni członek zwyczajny WKW PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych w pkt.1c), 1d), oraz 1a), przy uwzględnieniu przepisów określonych poniżej w pkt. 4 i 5.
 4. Małoletni członek zwyczajny WKW PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz WKW.
 5. Małoletni członek zwyczajny WKW PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczona zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK  z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 17

Członek zwyczajny oraz kandydat na członka zwyczajnego WKW jest obowiązany:

 1. Przestrzegać postanowień Regulaminu WKW PTTK oraz postanowień Przepisów Porządkowych Przystani WKW.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu PTTK, regulaminów i uchwał władz PTTK.
 3. Uczestniczyć w działalności PTTK a w szczególności WKW.
 4. Reprezentować godnie imię turysty polskiego.
 5. Regularnie opłacać składki członkowskie PTTK, składki WKW, oraz opłaty związane
  z korzystaniem z terenu przystani i budynków WKW.
 6. Czynnie uczestniczyć w pracach na rzecz WKW w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury, organizowanych przez władze Klubu pracach porządkowych, lub wnosić
  z tego tytułu ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej odpowiednią Uchwałą Walnego Zebrania Członków WKW.

§ 18

Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa „Karta Praw i obowiązków członka PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny PTTK.

§ 19

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego WKW następuje w przypadku:
  a)    dobrowolnego wystąpienia,
  b)    skreślenia z listy członków przez Zarząd WKW na skutek zalegania w opłaceniu składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  c)    wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu WKW na podstawie odpowiednio umotywowanego wniosku kierownictwa właściwej sekcji WKW, zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną,
  d)    utraty członkostwa PTTK z innych przyczyn.
 2. Osobom skreślonym z listy członków WKW przysługuje w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zarządu WKW  o skreśleniu, odwołanie skierowane do Walnego Zebrania Członków WKW. W przypadku utrzymania w mocy decyzji Zarządu przez Walne Zebranie Członków WKW, skreślonemu w terminie do 30 dni od tej decyzji Walnego Zebrania  przysługuje odwołanie do Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK.

§ 20

Członkowie Honorowi WKW są zwolnieni w części określonej przez Walne Zebranie WKW z opłat składki członkowskiej WKW

§ 21

 1. Członkowie WKW pobierający świadczenia emerytalne lub rentowe mniejsze od wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków WKW, lub niższej od wysokości najniższego wynagrodzenia pracowników obowiązującej w Polsce na podstawie Rozporządzenia Ministra właściwego do ogłoszenia w Monitorze Polskim,  opłacają składkę klubową pomniejszoną o wielkość określoną przez Walne Zebranie członków WKW.
 2. W przypadkach szczególnych członek WKW po zwróceniu się do Zarządu WKW może zostać zwolniony, na czas określony lub bezterminowo,  z wnoszenia opłat z tytułu członkostwa  w WKW oraz opłat za przechowywanie sprzętu.
 3. Członek WKW może być, za jego zgodą, oddelegowany do pracy społecznej do organów nadrzędnych PTTK, organizacji sportowych lub innych współpracujących z WKW. Oddelegowanie do pracy społecznej w imieniu WKW może mieć miejsce jedynie na podstawie uchwały zarządu WKW, oraz po uprzednim sporządzeniu regulaminu działania i współpracy z WKW.
 4. Członek WKW oddelegowany do pracy społecznej, o której mowa w pkt. 3, składa okresowo zarządowi WKW sprawozdanie ze swej działalności.
 5. Członkowie WKW oddelegowani do pracy społecznej w jednostkach nadrzędnych PTTK, lub innych organizacjach społecznych i sportowych współpracujących z WKW,  zwolnieni są z prac na rzecz WKW.

ROZDZIAŁ  IV
Władze WKW PTTK, ich kompetencje i organizacja pracy
§ 22

Władzami Warszawskiego Klubu Wodniaków  PTTK są:

 1. Walne Zebranie członków WKW.
 2. Zarząd WKW.
 3. Komisja Rewizyjna WKW.

Władze WKW pełnią swe funkcje społecznie.

Walne zebranie członków WKW
§ 23

 1. Najwyższą władzą WKW jest Walne Zebranie członków WKW.
 2. W Walnym Zebraniu członków WKW udział biorą:
  a)    głosem  decydującym – wszyscy członkowie zwyczajni WKW
  b)    z głosem doradczym – członkowie honorowi i członkowie-sympatycy WKW, oraz osoby zaproszone, w tym przedstawiciele władz organów PTTK oraz innych organizacji turystycznych i sportowych.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania członków WKW należy:
  a)    Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu WKW oraz Komisji Rewizyjnej WKW
  b)    Rozpatrywanie wniosków oraz postulatów członków WKW
  c)    Udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu WKW oraz Komisji Rewizyjnej WKW
  d)    Wybór władz WKW określonych w §22 pkt.2 i pkt.3.
  e)    Wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału – według zasad ustalonych przez Oddział Główny PTTK, w liczbie określonej kluczem wyborczym uchwalonym przez Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK.
  f)    Określenie zadań WKW na okres najbliższej kadencji.
  g)    Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu WKW.
  h)    Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania członków WKW.
 4. Walne Zebranie członków WKW zwołuje Zarząd WKW raz na jeden rok, zawiadamiając członków WKW o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego terminem, informując jednocześnie o miejscu wyłożenia do wglądu pisemnego Sprawozdania z działalności Zarządu za okres od ostatniego Walnego Zebrania.
 5. Walne Zebranie członków WKW podejmuje prawomocne uchwały w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu WKW, w którym to przypadku obowiązują uregulowania § 36 pkt.c.
 6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo od zasady określonej w §23 pkt.5,  może wyrazić zgodę Zarząd Oddziału, określając odpowiednią uchwałą  minimalną ilość członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu.

 

§ 24

 1. Walne Zebranie WKW może być zwołane  także w okresie trwania kadencji:
  a)    z inicjatywy Zarządu WKW,
  b)    na wniosek Zarządu Oddziału,
  c)    na wniosek Komisji Rewizyjnej WKW,
  d)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków WKW złożony do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej WKW.
 2. W przypadku o którym mowa  w pkt.1 b), c), d), Zarząd WKW zwołuje Walne Zebranie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich członków WKW Zarząd podaje termin i miejsce odbycia nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków WKW, określając wnioskodawcę oraz tematykę i zakres spraw dla których zostaje ono zwołane.
 3. Do Walnego Zebrania WKW zwołanego w oparciu o  §24 pkt. 1 i 2, przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 25

 1. Władze WKW wymienione w §22 pkt.2 i  pkt.3, pochodzą z wyboru z pośród jego członków zwyczajnych.
 2. Nie można łączyć funkcji we władzach WKW wymienionych w §22 pkt.2 i pkt.3.
 3. Wybory władz WKW odbywają się na podstawie Regulaminu Wyborów zaproponowanego przez Zarząd WKW i przyjętego przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, przy uwzględnieniu iż Zarząd WKW może składać się z nie mniej niż 6 osób, zaś Komisja Rewizyjna z nie mniej niż 3 osób.
 4. W skład Zarządu WKW wchodzą członkowie zwyczajni wybrani zgodnie z przyjętym Regulaminem Wyborczym, oraz Komandorzy Sekcji WKW wybrani na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w poszczególnych Sekcjach.
 5. Zarząd WKW oraz Komisja Rewizyjna WKW mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji nowych członków władz WKW przepisy §25 pkt.3 i pkt.4 stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku, gdy część wybranych w trybie określonym w §25 pkt.3 członków Zarządu z różnych przyczyn nie pracuje na rzecz WKW w sposób zadowalający, Zarząd WKW w celu usprawnienia pracy ma prawo w okresie trwania kadencji dokooptować do swego składu do trzech osób, ze wskazaniem każdorazowo zakresu pełnionych przez nich obowiązków i zakresu ich odpowiedzialności.
 7. W odniesieniu do Komisji Rewizyjnej pkt.6 stosuje się odpowiednio, przy czym do Komisji Rewizyjnej można kooptować nie więcej niż jedną osobę w okresie trwania kadencji.

§ 26

Kadencja władz WKW wymienionych w §22 pkt. 2 i pkt.3  trwa cztery lata.

Zarząd WKW
§ 27

 1. Zarząd WKW kieruje jego działalnością w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem WKW, oraz przed Zarządem Oddziału.
 2. Skład Zarządu ustalany jest każdorazowo przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze WKW, zgodnie z ustaleniami §25 niniejszego Regulaminu.
 3. Zarząd WKW na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów oraz sekretarza i skarbnika.
 4. W szczególnych przypadkach Zarząd może pracować w składzie prezydium liczącym nie mniej niż połowę wybranego składu Zarządu. Prezydium, w liczbie od 3 do 4 osób, składa się z prezesa, sekretarza, skarbnika i urzędującego członka Zarządu, jeżeli został on powołany w skład prezydium.
 5. Prezydium kieruje działalnością WKW pomiędzy posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd, z wyjątkiem:
  a)    zwoływania Walnego Zebrania,
  b)    uchwalania planów działania WKW oraz preliminarza budżetowego,
  c)    przyjmowania sprawozdań z działalności WKW, oraz sprawozdań z realizacji preliminarza budżetowego.

§ 28

Do zadań i kompetencji Zarządu WKW należy:

 1. zwoływanie Walnego Zebrania członków WKW,
 2. wykonywanie uchwał władz nadrzędnych PTTK, Walnego Zebrania WKW, oraz uchwał własnych,
 3. uchwalanie rocznych planów działania, oraz preliminarza budżetowego,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami WKW w granicach preliminarza,
 5. składanie Zarządowi Oddziału, oraz Walnemu Zebraniu członków WKW sprawozdań z działalności WKW,
 6. przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
 7. zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej WKW, oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału i ustosunkowywanie się do nich w możliwie krótkim czasie,
 8. przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK, wręczanie im w imieniu Zarządu Oddziału legitymacji członka PTTK,  prowadzenie ewidencji członków WKW, organizacja zbierania składek członkowskich PTTK, wydawanie „Kart Rabatowych PTTK”,
 9. aktualizowanie ewidencji członków PTTK w oparciu o przepisy Art.16 ust.1  pkt.2 Statutu PTTK i niniejszego regulaminu,
 10. powoływanie sekcji  specjalistycznych w celu organizowanie i ułatwianie członkom WKW uprawiania turystyki i krajoznawstwa we wszystkich formach,
 11. utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami zwyczajnymi WKW,
 12. organizowanie podstawowego kształcenia członków WKW w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych,
 13. propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami, szerzenie kultury i uprawiania turystyki,
 14. zapewnienie członkom WKW możliwie najlepszego dostępu do informacji o działalności WKW oraz Oddziału Stołecznego PTTK,
 15. współpraca z organizacjami o zbliżonym do WKW profilu działania,
 16. występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy WKW w ramach obowiązującego „Systemu wyróżnień członków PTTK”,
 17. prowadzenie „Książki pracy WKW” stanowiącej podstawową dokumentację pracy WKW, oraz innej, jak np. „Kroniki WKW”,
 18. prowadzenie dokumentacji finansowej WKW zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału,
 19. zatrudnianie, w porozumieniu z Oddziałem, pracowników etatowych do prowadzenia prac biurowych, finansowych i porządkowych związanych bezpośrednio z działalnością WKW.

 

§ 29

 1. Zebrania Zarządu WKW, oraz jego Prezydium, winno odbywać się nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Posiedzenia Zarządu WKW oraz posiedzenia jego Prezydium są protokołowane, a podejmowane uchwały podpisywane i ewidencjonowane.

§ 30

Udział w zebraniach i pracach Zarządu WKW oraz jego Prezydium jest statutowym obowiązkiem wybranych członków Zarządu.

§ 31

 1. Dla wykonania zadań, Zarząd WKW dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów członków Zarządu WKW na terenie przystani.
 2. Do podstawowych i najważniejszych zadań i obowiązków członków Zarządu WKW należy:

a) Prezesa Zarządu

 • reprezentowanie WKW wobec władz PTTK i na zewnątrz tej organizacji,
 • reprezentowanie Zarządu WKW wobec Komisji Rewizyjnej WKW,
 • kierowanie działalnością Zarządu WKW; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał,
 • ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu WKW ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia możliwości efektywnej współpracy i utrzymywania więzi wewnątrzorganizacyjnej,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą Kierownika WKW oraz Skarbnika i Sekretarza WKW, w szczególności w zakresie prowadzenia przez nich prawidłowych pod względem merytorycznym i formalnym dokumentów organizacyjnych i finansowych,
 • zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i jego Prezydium; ustalanie tematyki posiedzeń i terminów ich odbywania,
 • podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i jego Prezydium,
 • podpisywanie uchwał Zarządu WKW i jego Prezydium.

b) Wiceprezesa Zarządu do spraw technicznych

 • planowanie i przedstawianie Zarządowi do akceptacji planu rzeczowo – finansowego prac remontowych, naprawczych i inwestycyjnych na terenie przystani,
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu i Prezydium w zakresie działań technicznych oraz o innej tematyce ustalonej i powierzonej mu przez Zarząd,
 • prowadzenie, wraz z komisją techniczną, okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji znajdujących się na terenie WKW oraz przedstawianie Zarządowi propozycji modyfikowania planów remontowych w zależności od wyników kontroli,
 • współdziałanie z Kierownikiem WKW i innymi członkami Zarządu w zakresie organizowania i nadzoru nad pracą bosmanów WKW
 • we współpracy z Kierownikiem WKW monitorowanie stanu zabezpieczenia majątku WKW, znajdującego się na terenie przystani sprzętu pływającego  członków WKW oraz powierzonego majątku obcego,  szczególnie w zakresie bezpieczeństwa w okresie wysokich stanów wody na Wiśle,
 • przy współpracy z komandorami sekcji i Kierownikiem WKW oraz bosmanami planowanie zakresu prac możliwych do wykonania przez członków WKW,
 • współpraca z innymi członkami Zarządu w zakresie powierzonych mu zadań,
 • przewodniczenie pracom Komisji Technicznej.

c) Skarbnika

 • nadzór nad całokształtem działalności finansowej i nad majątkiem WKW
 • w ścisłej współpracy z osobą prowadzącą księgowość WKW opracowywanie preliminarzy budżetowych WKW oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • czuwanie nad prawidłowością zobowiązań finansowych podejmowanych przez władze WKW, w zakresie ich zgodności z zatwierdzonym preliminarzem,
 • podpisywanie uchwał Zarządu i jego Prezydium w zakresie spraw finansowych i majątkowych,
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością zbierania przez Kierownika WKW składek członkowskich PTTK i opłat WKW,
 • nadzór z ramienia Zarządu nad prawidłowością prowadzenia ewidencji kasowych i bankowych,
 • nadzór nad regulowaniem zobowiązań finansowych WKW, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preliminarzem,
 • podpisywanie, wraz z Prezesem, pism wychodzących, dotyczących spraw finansowych WKW,
 • zastępowanie Prezesa w czasie jego nieobecności,
 • we współpracy z pozostałymi członkami Zarządu WKW opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Zarządowi projektów uchwał, oraz regulaminów i zarządzeń,
 • formułowanie i przedstawianie Zarządowi wniosków i propozycji, których realizacja przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa majątku,
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu i Prezydium w dziedzinach powierzonych mu przez Zarząd,
 • nadzór nad prowadzeniem przez Kierownika WKW korespondencji z członkami zwyczajnymi WKW w przypadku zalegania przez nich w opłacaniu składek członkowskich i innych opłat obowiązujących w WKW,
 • współdziałanie z innymi członkami Zarządu i Kierownikiem WKW w zakresie organizowania i nadzoru nad pracą bosmanów WKW,
 • współpraca z osobą prowadzącą księgowość WKW oraz przeprowadzanie bieżącej kontroli w zakresie prawidłowości dokumentacji finansowej WKW.

d) Sekretarza

 • przygotowywanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium; współdziałanie w tym zakresie z Prezesem i innymi członkami Zarządu,
 • protokołowanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium; prowadzenie  ewidencji podejmowanych uchwał; czuwanie, wraz z Prezesem Zarządu nad prawidłową ich realizacją,
 • przeglądanie korespondencji WKW; podpisywanie, wraz z Prezesem lub Skarbnikiem korespondencji wychodzącej,
 • reprezentowanie WKW wobec władz PTTK oraz innych organizacji i urzędów, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • współpraca ze Skarbnikiem WKW i Komandorami sekcji w zakresie weryfikacji członków Klubu, sporządzanie wniosków do Zarządu w tym zakresie,
 • we współpracy z pozostałymi członkami Zarządu WKW opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Zarządowi projektów uchwał, oraz regulaminów i zarządzeń, pełnienie z ramienia Zarządu nadzoru nad pracą Kierownika WKW w zakresie formalno – organizacyjnym,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności WKW za okres sprawozdawczy i ich terminowe przekazywanie do Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK.

§ 32

Uchwały Walnego Zebrania WKW oraz uchwały Zarządu WKW mogą być uchylone, lub ich wykonanie zawieszone przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału, oraz uchwałami władz naczelnych i władz Oddziału Stołecznego PTTK.

§ 33

 1. Zarząd WKW może być zawieszony przez Zarząd Oddziału Stołecznego w przypadkach:
  a)    zaniechania działalności
  b)    rażącego lub uporczywego naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału, oraz uchwał Władz PTTK
  c)    naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym
  d)    działaniem na szkodę PTTK.
 2. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu WKW może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej WKW, chyba że nie złożyły one wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
 3. W przypadku zawieszenia Zarządu WKW,  Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd WKW. Zadaniem Zarządu Tymczasowego jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie, oraz zwołanie Walnego Zebrania członków WKW, w celu wyboru nowego Zarządu.

Komisja rewizyjna  WKW
§34

 1. Komisja Rewizyjna WKW jest społecznym organem kontrolującym działalność WKW,  wybranym w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie WKW, pracującym w składzie trzyosobowym.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej WKW należy:
  a)    kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Zarządu WKW,
  b)    dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu WKW, wydawanie zaleceń pokontrolnych,
  c)    sporządzanie planów pracy Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie ich i sporządzanie  sprawozdań ze swej działalności,
  d)    przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności, oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu WKW.
 3. Komisja Rewizyjna działa według zasad określonych we „Wzorcowym Regulaminie Komisji Rewizyjnych Koła/Klubu PTTK”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 1/XIV Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK.

ROZDZIAŁ  V
Majątek, fundusze  i działalność gospodarcza WKW
§ 35

 1. WKW realizuje swoje zadania głównie w parciu o  środki finansowe uzyskane  z :
  a)    części składek członkowskich PTTK
  b)    dodatkowych opłat i składek, o których mowa w pkt.2
  c)    dotacji, darowizn i innych świadczeń
 2. WKW może ustanowić i pobierać niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe opłaty i składki przeznaczone w całości na swoją działalność.  Wysokość tych składek uchwala Walne Zebranie członków WKW, które może upoważnić do tego także Zarząd WKW.
 3. WKW może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową, za zgodą i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Zarząd Oddziału Stołecznego nie odpowiada za zobowiązania WKW powstałe bez zgody Zarządu Oddziału PTTK. Za tego rodzaju zobowiązania odpowiadają członkowie Zarządu WKW.

§ 36

 1. Zarządzanie funduszami i majątkiem WKW oraz majątkiem powierzonym, winno odbywać się zgodnie z zasadami gospodarki, przy respektowaniu wszystkich obowiązujących w tym zakresie  przepisów prawa, oraz uchwał Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK.
 2. Wszelkie dochody i wydatki związane z działalnością WKW winny być w pełnej wysokości ujęte w ewidencji finansowej WKW.
 3. Majątek WKW, w przypadku jego rozwiązania, przechodzi na rzecz Oddziału Stołecznego PTTK, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału. Nie dotyczy to przypadków o których mowa w pkt. 4.
 4. Majątek przekazany do użytkowania przez WKW, w przypadku jego rozwiązania, stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.
 5. W przypadku wydzielenia się WKW w samodzielny Oddział, lub przejście do innego Oddziału PTTK, jego majątek zostanie przekazany przez Oddział Stołeczny na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

§ 37

 1. Pracownicy zatrudnieni do wykonywania prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania WKW, w tym Kierownik Klubu, Pracownik Biura, Ksiegowy, dozorcy, bosmani, zatrudniani moga być przez Zarząd WKW na podstawie umów cywilno-prawnych. Kierownik Klubu może byc zatrudniany na umowie o pracę opartą na Kodeksie Pracy jedynie przez Zarząd Stołeczny PTTK na wniosek Zarządu WKW.
 2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w WKW wykonują swoje obowiązki w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd WKW zakresy obowiązków i zgodnie z przepisami Prawa Pracy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ROZDZIAŁ  VI
Rozwiązanie  WKW  PTTK
§ 38

Rozwiązanie WKW  w drodze uchwały Zarządu Oddziału Stołecznego może nastąpić  w przypadku:

 1. zaniechania prowadzenia działalności
 2. zmniejszenia się liczby członków WKW poniżej dziesięciu
 3. wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie członków WKW większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków WKW uprawnionych do głosowania.

§ 39

 1. W przypadku rozwiązania WKW w drodze uchwały Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK, na wniosek Walnego Zebrania WKW, likwidatorem zostaje Zarząd WKW.
 2. W przypadku rozwiązania WKW przez Zarząd Stołeczny na podstawie zdarzeń  określonych w § 37 pkt. 1 i 2, likwidacje aktywów i pasywów WKW przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK.
 3. Koszty likwidacji WKW pokrywa się z jego majątku, a w przypadku jego braku, likwidator przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK.

§ 40

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, Statut PTTK, oraz Statut Oddziału Stołecznego PTTK.
 2. Niniejszy Regulamin Warszawskiego Klubu Wodniaków PTTK im. Stanisława Gabryszewskiego wraz ze wszystkimi zmianami został uchwalony przez Walne Zebranie Członków WKW w dniu 5 marca 2011r. i wszedł w życie z dniem uchwalenia.

Warszawa dnia 5 marca 2011r.


Poprawiony: sobota, 22 grudnia 2012 19:25  

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Komunikaty

Facebook